Wednesday, 9 October 2013

IJAZAH AYAT RUQYAH MELALUI SANAD HADIS
Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya (3539): daripada jalan riwayat Abu Janab dari Abdur Rahman bin Abu Laila dari ayahnya Abu Laila dia berkata, "Ketika aku sedang duduk di samping Nabi sallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badwi seraya berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai saudara yang menderita sakit." Baginda
bertanya: "Apa sakit yang menimpa saudaramu?" Dia menjawab, "Dia terserang ayan (sawan babi)." Baginda bersabda: "Pergi dan bawalah dia ke sini." Maka dia pergi dan kembali semula bersama saudaranya dan mendudukkannya di depan baginda, maka aku dengar baginda memberikan perlindungan kepadanya dengan al-Fatihah, empat ayat dari permulaan surat al-Baqarah, dua ayat dari tengahnya dan (ayat) (dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu), ayat kursi, tiga ayat dari penghujung surat al-Baqarah, dan satu ayat dari surat Ali 'Imran. Aku duga baginda mengucapkan: (Allah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia) '. Baginda juga membaca satu ayat dari surat al-A'raf: (Sesungguhnya Tuhan kalian adalah yang menciptakan)', satu ayat dari surat al-Mu’minun: '(Dan barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah iaitu tuhan yang lain, maka tidak ada petunjuk baginya), satu ayat dari surat al-Jin: (Dan bahawasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak) '. Sepuluh ayat dari surat as-Saffat, tiga ayat dari akhir surat al-Hasyr, dan Qulhuwallahu Ahad, dan mu'awwizatain. Kemudian orang Arab Badwi itu bangun dan sembuh seakan-akan tidak menderita sakit."

Selain Ibn Majah, ia turut diriwayatkan oleh at-Tabarani, ‘Abdullah bin Ahmad, al-Hakim, Abu Ya‘la al-Mawsili dan Ibn as-Sunni (lihat takhrij di atas). Namun, pada kesemua sanadnya terdapat Abu Janab al-Kalbi, merupakan seorang perawi mudallis (pengkabur riwayat), walaupun ada yang mengatakan beliau tidak daif.Beliau mempunyai tiga jalur riwayat dalam meriwayatkan hadis ini iaitu; (1) dari ‘Abdur Rahman bin Abu Laila dari ayahnya Abu Laila, (2) dari ‘Abdullah bin ‘Isa dari ‘Abdur Rahman bin Abu Laila dari Ubay bin Ka‘ab RA, (3) dari ‘Abdur Rahman bin Abu Laila dari seorang lelaki dari ayahnya.


No comments:

Post a Comment